The Dangerous Treasure

The Dangerous Treasure S43E43 - The Dangerous Treasure 1979

  • Released: 1979-12-21
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Reiko Suzuki, Keaton Yamada, Natsuko Kawaji, Fuyumi Shiraishi, Mari Okamoto, Michie Kita, Takuzou Kamiyama, Toru Furuya
  • Director: