The Egyptian Queen's Ring

The Egyptian Queen's Ring S41E41 - The Egyptian Queen's Ring 1979

  • Released: 1979-12-07
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Reiko Suzuki, Keaton Yamada, Natsuko Kawaji, Fuyumi Shiraishi, Mari Okamoto, Michie Kita, Takuzou Kamiyama, Toru Furuya
  • Director: