Cinderella's Wooden Shoes

Cinderella's Wooden Shoes S16E16 - Cinderella's Wooden Shoes 1979

  • Released: 1979-06-08
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Reiko Suzuki, Keaton Yamada, Natsuko Kawaji, Fuyumi Shiraishi, Mari Okamoto, Michie Kita, Takuzou Kamiyama, Toru Furuya
  • Director: