A Matador's Friendship

A Matador's Friendship S11E11 - A Matador's Friendship 1979

  • Released: 1979-04-27
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Reiko Suzuki, Keaton Yamada, Natsuko Kawaji, Fuyumi Shiraishi, Mari Okamoto, Michie Kita, Takuzou Kamiyama, Toru Furuya
  • Director: