Madrid's Lovely Small Box

Madrid's Lovely Small Box S10E10 - Madrid's Lovely Small Box 1979

  • Released: 1979-04-20
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Reiko Suzuki, Keaton Yamada, Natsuko Kawaji, Fuyumi Shiraishi, Mari Okamoto, Michie Kita, Takuzou Kamiyama, Toru Furuya
  • Director: