The Tearful Struggle of a Hungry Man

The Tearful Struggle of a Hungry Man S13E13 - The Tearful Struggle of a Hungry Man 1979

  • Released: 1979-06-13
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: