Alessander the Great

Alessander the Great S101E101 - Alessander the Great 1978

  • Released: 1978-12-09
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: