Tsukahara's Silly Tale

Tsukahara's Silly Tale S82E82 - Tsukahara's Silly Tale 1978

  • Released: 1978-07-22
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: