The Duel of the Milky Way

The Duel of the Milky Way S76E76 - The Duel of the Milky Way 1978

  • Released: 1978-06-10
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: