Ninja Powers Jiraiya

Ninja Powers Jiraiya S75E75 - Ninja Powers Jiraiya 1978

  • Released: 1978-06-03
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: