Young Hiyo of the Dark Mountain

Young Hiyo of the Dark Mountain S70E70 - Young Hiyo of the Dark Mountain 1978

  • Released: 1978-04-29
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: