Planet of the Octopus

Planet of the Octopus S64E64 - Planet of the Octopus 1978

  • Released: 1978-03-18
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: