The Belt of the Pink Pair

The Belt of the Pink Pair S56E56 - The Belt of the Pink Pair 1978

  • Released: 1978-01-21
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: