Pinocchy is a Good Boy

Pinocchy is a Good Boy S41E41 - Pinocchy is a Good Boy 1977

  • Released: 1977-10-08
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: