The Mysterious King Hanks

The Mysterious King Hanks S34E34 - The Mysterious King Hanks 1977

  • Released: 1977-08-20
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: