Why Alien of the Prairie?

Why Alien of the Prairie? S25E25 - Why Alien of the Prairie? 1977

  • Released: 1977-06-18
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: