Nightingale is an Angel

Nightingale is an Angel S24E24 - Nightingale is an Angel 1977

  • Released: 1977-06-11
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Ohta, Mari Okamoto, Reiko Katsura, Noriko Ohara, Jôji Yanami, Kazuya Tatekabe, Junpei Takiguchi, Masaru Ikeda
  • Director: