Conflagration of Modorosu, The Incandescent Beast

Conflagration of Modorosu, The Incandescent Beast S25E25 - Conflagration of Modorosu, The Incandescent Beast 1975

  • Released: 1975-09-19
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Akira Kamiya, Ikuo Nishikawa, Keisuke Yamashita, Kotoe Taichi, Shôjirô Kihara, Kaneta Kimotsuki, Makio Inoue, Junpei Takiguchi, Tatsuyuki Jinnai, Ichirô Murakoshi, Shozo Iizuka, Misako Hibino, Seizō Katō, Osamu Ichikawa
  • Director: