The Supernatural Scythe of Girah & The Thunderous Attack of Moguron

The Supernatural Scythe of Girah & The Thunderous Attack of Moguron S23E23 - The Supernatural Scythe of Girah & The Thunderous Attack of Moguron 1975

  • Released: 1975-09-05
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Akira Kamiya, Ikuo Nishikawa, Keisuke Yamashita, Kotoe Taichi, Shôjirô Kihara, Kaneta Kimotsuki, Makio Inoue, Junpei Takiguchi, Tatsuyuki Jinnai, Ichirô Murakoshi, Shozo Iizuka, Misako Hibino, Seizō Katō, Osamu Ichikawa
  • Director: