The Strike of Algandos, The Fireball Beast

The Strike of Algandos, The Fireball Beast S12E12 - The Strike of Algandos, The Fireball Beast 1975

  • Released: 1975-06-20
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Akira Kamiya, Ikuo Nishikawa, Keisuke Yamashita, Kotoe Taichi, Shôjirô Kihara, Kaneta Kimotsuki, Makio Inoue, Junpei Takiguchi, Tatsuyuki Jinnai, Ichirô Murakoshi, Shozo Iizuka, Misako Hibino, Seizō Katō, Osamu Ichikawa
  • Director: