Kento, Emperor of the Future

Kento, Emperor of the Future S4E4 - Kento, Emperor of the Future 1979

  • Released: 1979-04-11
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: