The Mysterious Third Robot

The Mysterious Third Robot S2E2 - The Mysterious Third Robot 1979

  • Released: 1979-03-28
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: