Waka okusama: SM rinchi

Waka okusama: SM rinchi 1990

  • Released: 1990-09-21
  • Runtime: 60 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoko Kano, Rio Serizawa, Hatoko Utsumi
  • Director: Sachi Hamano